Đánh giá của Trần Thị Thu Ngân

Trần Thị Thu Ngân 10

Film Việt số 1 năm 2017 ? đối với mình! Tại thời điểm này và so với những film đã đi xem!