Đánh giá của Thanh Phương

Thanh Phương 10

Phim hay nha. Hù ma giật mình phết