Đánh giá của Thái Thị Xuân Tới

Thái Thị Xuân Tới 8

hay mà
chỉ ai hiểu mới thay hay thoi