Đánh giá của Đăng Quyền

Đăng Quyền 9

Xem phim bạn sẽ tìm được một phần nào đó thanh xuân ở tuổi học trò , tình yêu học trò dễ vỡ nhưng rất khó quên , kết cục cũng rất rất hợp lí <3