Đánh giá của Nguyễn Hồng

Nguyễn Hồng 10

Rất hay. Cảnh quay rất đẹp. Diễn viên diễn tốt. Cốt nội dung cô đọng. Phim có giá trị giải trí và nghệ thuật cao.