Đánh giá của Trần Minh

Trần Minh 10

Quá tuyệt vời
Cốt truyện không hay nhưng...
Cảnh đánh nhau với kaiju là khỏi phải bàn