Đánh giá của gihannguyenn

gihannguyenn 5

Có chứa tính nhân văn đó, nhưng chán và đối với mình khá lan man, xem chỉ trông hết giờ về