Phim chưa đến ngày khởi chiếu.
Đánh giá về Project X-traction sẽ bắt đầu hiển thị từ ngày 18/04/2019.