Đánh giá của Giang Tran

Giang Tran 1

Phim tào lao luôn giông như Khách Sạn Ma. Thà để tiền mua đường cho kiến ăn còn hơn. Bức xúc lắm. Khi xem xong hiểu chết liền. Cộng thêm mấy con ma tôi đóng cũng được.