Đánh giá của Châu Bếu

Châu Bếu 9

Mặc dù có thể phim còn nhiều thiếu sót, nhưng thực sự rất nể tình đồng đội của team Seals.