Phim chưa đến ngày khởi chiếu.
Đánh giá về Shaft sẽ bắt đầu hiển thị từ ngày 13/06/2019.