Đánh giá của shopmrkatin

shopmrkatin 10

phim hay dành cho những người theo cốt truyện của bên DC thì mới hiểu ... 10 điểm ..