Đánh giá của Châu Kim Oanh

Châu Kim Oanh 7

Nội dung cũng được, không hài hước mấy, không hay lắm.