Đánh giá của Glass Mask

Glass Mask 6

Nếu bỏ qua điểm vô lý của kịch bản, và vô lý của vài cách xử lý thì các mặt khác cân chỉnh rất chuyên nghiệp nên xem vẫn thu hút và không bị vấp cảm xúc.