Đánh giá của NguyenKhacDao

NguyenKhacDao 1

Phim dỡ thảm hại. 1 kịch bản non nớt cùng 1 câu chuyện vô cùng kỳ dị.