Đánh giá của Ngọc Thảo

Ngọc Thảo 10

Phim hay lắm lắm, hài lắm lắm, hồi hộp lắm lắm, Sú cũng vẫn nhọ lắm lắm.