Đánh giá của ericxu

ericxu 5

Nội dung cũng tạm ổn chứ không đến mức dở kinh dị nhưng không có quá đặc sắc, phim cũng chỉ ở mức tạm.