Đánh giá của Trissica_Jonkers

Trissica_Jonkers 7

Phim đẹp, kĩ xảo và âm thanh tốt.
Khúc đầu phim dẫn dắt tốt, nhưng khúc sau, giải quyết vấn đề hơi nhảm và dễ dãi quá
Cũng đáng xem, phim fail chỉ là do không PR rầm rộ thôi :)