Đánh giá của moneycandy

moneycandy 10

Phim coi cũng hay không gọi là quá tệ. Diễn viên nữ chính và nam chính cũng đẹp mà.