Đánh giá của Thương Kim

Thương Kim 5

Dở tệ, xem mắc cười hơn là sợ