Phim chưa đến ngày khởi chiếu.
Đánh giá về The Rhythm Section sẽ bắt đầu hiển thị từ ngày 21/11/2019.