Đánh giá của quocdungplatinum

quocdungplatinum 10

phim hài nhưng không nhảm, nhiều ý nghĩa sau khi xem