Đánh giá về The Witches sẽ bắt đầu hiển thị từ ngày 15/10/2020.