Đánh giá của Đinh Nguyễn Thành Nam

Đinh Nguyễn Thành Nam 5

Phim không giải quyết được hết vấn đề. Kết quá dễ đoán.