Đánh giá của Khoa Tiến

Khoa Tiến 1

Phim chán dã man. Đã vô duyên lại còn xàm??? đã thế lại còn sự việc chả liên quan tới nhau. Phí cả tiền