Đánh giá của Kha Gupyt

Kha Gupyt 10

Rất hay s.t diễn rất tốt ?