Phim chưa đến ngày khởi chiếu.
Đánh giá về Untitled Blumhouse Productions Project IV sẽ bắt đầu hiển thị từ ngày 02/01/2020.