Đánh giá của ttkiet

ttkiet 8

Một bộ phim chất lượng của Việt Nam, nhưng không được hài như kì vọng