Đánh giá của Duangpasong Souvanthone Thông

Phim hơi lung tung linh tinh một tí có một đoạn hơi bị chán nhưng tóm lại là Ok luôn