Đánh giá của NT

NT 7

phim làm khá tốt vai trò giải trí. Bình dị và gần gũi. Không hiểu sao bị dìm ghê vậy