Đánh giá của liponano

liponano 10

Nội dung phim ổn, mạch phim lúc nhanh lúc chậm, hình ảnh đẹp mắt . Nhìn nhận công sức của đoàn làm phim và có bà Diệu Nhi siêu lầy của tui, nên cho 10*.