Đánh giá của 611924892331904

611924892331904 10

Một kết thúc cho quá trình dài của Logan, một bộ phim tuyệt vời.