Mình Thích Nhau Đi - Teaser Trailer - Khởi chiếu 11.03.2016