Batman Forever

Batman Forever

The Dark Knight of Gotham City confronts a dastardly duo: Two-Face and the Riddler. Formerly District Attorney Harvey Dent, Two-Face believes Batman caused the courtroom accident which left him disfigured on one side. And Edward Nygma, computer-genius and former employee of millionaire Bruce Wayne, is out to get the philanthropist; as The Riddler. Former circus acrobat Dick Grayson, his family killed by Two-Face, becomes Wayne's ward and Batman's new partner Robin.


Thể loại: Action, Crime, Fantasy, Science Fiction
Đạo diễn: Joel Schumacher

Tin tức liên quan

18 diễn viên góp mặt trong phim của cả Marvel và DC

18 diễn viên góp mặt trong phim của cả Marvel và DC

Leex / 2 năm trước

DC và Marvel đã luôn đấu chọi nhau trên mọi mặt trận, và sôi nổi nhất hiện nay chính là lĩnh vực phim ảnh, từ lượng người xem, doanh thu và đánh giá của giới phê bình.

Diễn viên

Val Kilmer

Batman

Tommy Lee Jones

Two-Face/Harvey Dent

Jim Carrey

Riddler/Edward Nygma

Nicole Kidman

Dr. Chase Meridian

Chris O'Donnell

Robin/Dick Grayson

Michael Gough

Alfred Pennyworth

Pat Hingle

Commissioner Gordon

Elizabeth Sanders

Gossip Gerty

Rene Auberjonois

Dr. Burton

Joe Grifasi

Bank Guard

Philip Moon

Male Newscaster

Jessica Tuck

Female Newscaster

Dennis Paladino

Crime Boss Moroni

Xem thêm