Bài viết liên quan

[Review] Trạm Tàu Ma (The Ghost Station)

Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

Trạm Tàu Ma (The Ghost Station) có ý tưởng tốt, nhưng kịch bản không hiệu quả và nhân vật chính vô tri khiến tiềm năng bị phí hoài.

Cộng đồng

Thịnh Cháy 1

Phim rùng lắc như trên bar , xem đau cả đầu