Đánh giá của Loan Salvia

Loan Salvia 7

Phim coi vui, hài hước. Kết thúc không ấn tượng.