Đánh giá của kkpham

kkpham 6

Phim khá hấp dẫn, kì bí và xoắn não: căn bệnh lớn nhất của loài người chính là loài người mà thôi. Dẫu vậy, phim mở ra rất nhiều chi tiết và hướng đi nhưng chưa giải quyết được hết.