Đánh giá của MarsLe

MarsLe 7

Một bộ phim đẹp nhưng không phù hợp với khán giả đại chúng Việt Nam.