Đánh giá của Mỹ Duyên

Mỹ Duyên 10

Diễn xuất hay
Dàn dựng tuyệt vời