Đánh giá của Trần Thị Khánh Huyền

Trần Thị Khánh Huyền 5

Nhạt, không kịch tính.