Đánh giá của Fanu19

Fanu19 10

Khai thác sâu về tâm lý nhân vật