Đánh giá của Thiện Nguyễn

Thiện Nguyễn 10

9 điểm cho nội dung phim và 10 điểm cho dựng phim :))) Dựng phim làm rất tốt vai trò của mình. Từng tiếng nhạc dồn dập, từng cảnh lồng ghép rất khớp và rất hợp.