Đánh giá của Đào Trang

Đào Trang 10

Phim có nhiều cảm xúc, xúc động có, lo lắng có, sợ hãi có, mắc cười có :))) thích nhất mấy khúc hài