Đánh giá của Phạm Thị Yên

Phạm Thị Yên 10

Rất nhân văn