Đánh giá của Nguyễn Huỳnh Chinh

Nguyễn Huỳnh Chinh 1

Dở từ trailer đến từng chi tiết trong film.
Dở xuất sắc !