Đánh giá của Ngọc Lann

Ngọc Lann 10

Hay cực kì, coi mà toàn cười thôi, đến lúc chết mẽ cũng lầy