Đánh giá của Đặng Tuấn Đạt

Đặng Tuấn Đạt 10

phim hay, rất nhiều chi tiết thú vị.