Đánh giá về Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối sẽ bắt đầu hiển thị từ ngày 29/04/2025.