Đánh giá của Cuppo

Cuppo 1

Phim quá dài dòng, yếu tố cao trào hầu như bằng không, phim ru ngủ rất tốt nếu xem xuất cuối ?