Đánh giá của Huỳnh Quang Nam

Huỳnh Quang Nam 5

Phim còn nhiều chỗ khá vô lý, không thực tế. Diễn biến bộ phim bị gượng ép theo ý đạo diễn, không hề tự nhiên. Motip phim bị cũ và quá dễ đoán